یک عمر تنهایی tag:http://bigararam.mihanblog.com 2018-10-17T02:45:56+01:00 mihanblog.com ، .!!!! 2018-08-14T11:24:01+01:00 2018-08-14T11:24:01+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/354 مجید درونم غوغاست...شهری به این بزرگی...زیر اسمان بزرگ...پیاده میروم...کفش هایم خسته اند...کفشهایم را نمیخواهم!پابرهنه میرم...تا در حریم تنهایی خود...نگاه به تاولهای پایم عبرت بگیرم!من کجـــا؟؟عاشــقی کجــــا؟؟ عکس های غمگین عاشقانه با متن زیبا احساسی و جدید,عکس غمگین با متن,عکسهای غمگین احساسی و باحال

درونم غوغاست...


شهری به این بزرگی...


زیر اسمان بزرگ...


پیاده میروم...


کفش هایم خسته اند...


کفشهایم را نمیخواهم!

پابرهنه میرم...


تا در حریم تنهایی خود...

نگاه به تاولهای پایم عبرت بگیرم!

من کجـــا؟؟

عاشــقی کجــــا؟؟

عکس های غمگین عاشقانه با متن زیبا احساسی و جدید,عکس غمگین با متن,عکسهای غمگین احساسی و باحال

]]>
، . . 2018-04-10T04:18:30+01:00 2018-04-10T04:18:30+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/353 مجید بی قرارم امروز... دلـــــم آغـــوشتــــ را میخواهد تا در آن آرام و رام گــــوش کنم به صدای قـلــبـتــــ و زنــــدگی کنم در هوای نــــــفــس هایــت و عــاشـــــق تـر شوم و نفــــــس هایم به شــــماره بیفتند و بی قــــــرار تر شوم... دلـــــــم میخواهد باز... تــــــو باشی و مـــــن... Related image

بی قرارم امروز...
 
دلـــــم آغـــوشتــــ را میخواهد
 
تا در آن آرام و رام
 
گــــوش کنم به صدای قـلــبـتــــ
 
و زنــــدگی کنم
 
در هوای نــــــفــس هایــت
 
و عــاشـــــق تـر شوم
 
و نفــــــس هایم به شــــماره بیفتند
 
و بی قــــــرار تر شوم...
 
دلـــــــم میخواهد
 
باز...
 
تــــــو باشی
 
و مـــــن...Related image

]]>
، .. . 2018-03-12T05:57:11+01:00 2018-03-12T05:57:11+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/352 مجید                                                                                                                                             &nbsp
                                                                     
   

                                                                                       باید کسی را پیدا کنم

                                                                
                                                                                      که دوستم داشته باشد ،آنقدر که یکی از 


این شب های لعنتی 


آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛


هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد


بعد همانجا بمیرم تا


 نبینم روزهای آینده را …


روزی که دروغ میگوید ،


روزی که دیگر دوستم ندارد ،


روزهایی که دیگر 


مرا در آغوش نمی گیرد


و روزی که عاشق دیگری می شود]]>
.،.،. 2018-03-05T20:32:10+01:00 2018-03-05T20:32:10+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/351 مجید سالها میگذرد… من هنوز تنها درکوچه ی باد مانده ام.همدمم کلاغی سیاه… قطره ای اشک… آسمان ابری… فقط خدا حال مرا میفهمد.آن هنگام که آدم تنهایش گذاشت • •

سالها میگذرد…

 من هنوز تنها درکوچه ی باد مانده ام.

همدمم کلاغی سیاه…

 قطره ای اشک… 

آسمان ابری…

 فقط خدا حال مرا میفهمد

.آن هنگام که آدم

 تنهایش گذاشت • •

]]>
، . 2017-11-02T23:30:10+01:00 2017-11-02T23:30:10+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/349 مجید دلم یک اتفاق می خواهدیک تلفن نا آشنابا بی میلی تمام جواب دهم و … صـِــدای تو !


دلم یک اتفاق می خواهدیک تلفن نا آشنابا بی میلی تمام جواب دهم و … صـِــدای تو !
]]>
غلط کردی عاشق شدی لعنتی 2017-11-01T19:32:03+01:00 2017-11-01T19:32:03+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/348 مجید یه خونه که با شهر کاری نداشتیه کوچه که آروم و بن بست بودیه گلدون سفالی پُر از عطر یاسهوایی که از بوی گُل مست بودتو رد میشدی خونه گُر میگرفتصدای قدم هاتو تا میشنیددل پنجره باز میشد تو بادغم از پشت شیشه سرک میکشیدغلط کردی عاشق شدی لعنتیغلط کردی پرده رو پس زدییه رویا ازت تو سرم داشتمغلط کردی به رویاهام دست زدیمن و پنجره حالمون خوب نیستچه آرامشی پشت این پرده بودبگو خاطراتت از اینجا برنببینم کسی دعوتت کرده بودخودت اومدی رفتنم حقتهبا اصرار و خواهش نمیخوام تو روهمون حال خوبم گرفتی ازمچه تصمیم خوبی گرفت
یه خونه که با شهر کاری نداشت

یه کوچه که آروم و بن بست بود

یه گلدون سفالی پُر از عطر یاس

هوایی که از بوی گُل مست بود

تو رد میشدی خونه گُر میگرفت

صدای قدم هاتو تا میشنید

دل پنجره باز میشد تو باد

غم از پشت شیشه سرک میکشید

غلط کردی عاشق شدی لعنتی

غلط کردی پرده رو پس زدی

یه رویا ازت تو سرم داشتم

غلط کردی به رویاهام دست زدی


من و پنجره حالمون خوب نیست

چه آرامشی پشت این پرده بود

بگو خاطراتت از اینجا برن

ببینم کسی دعوتت کرده بود

خودت اومدی رفتنم حقته

با اصرار و خواهش نمیخوام تو رو

همون حال خوبم گرفتی ازم

چه تصمیم خوبی گرفتی برو

غلط کردی عاشق شدی لعنتی

غلط کردی پرده رو پس زدی

یه رویا ازت تو سرم داشتم

غلط کردی به رویاهام دست زدی]]>
. . . 2017-10-30T19:29:39+01:00 2017-10-30T19:29:39+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/347 مجید                                                                           امروز روز دیگریست…   یه روز از همان روزهای بی تو…در به در این کوچه و آن کوچه…می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!
                                                                          امروز روز دیگریست…   


یه روز از همان روزهای بی تو…در به در این کوچه و آن کوچه…می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!


Image result for ‫عکس عاشقانه درباره برگشتن‬‎

]]>
، . 2017-10-26T22:47:37+01:00 2017-10-26T22:47:37+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/346 مجید در كلاس ادبیات معلم گفت فعل رفتن را صرف كن  رفتم...  رفتی...  رفت...   ساكت میشوم میخندم ولی خنده ام تلخ میشود  استاد داد میزند خب بعد ادامه بده  ومن میگویم رفت...رفت...رفت...  Related image

در كلاس ادبیات معلم گفت فعل رفتن را صرف كن
 
 
رفتم...
 
 
رفتی...
 
 
رفت...
 
 
 
ساكت میشوم میخندم ولی خنده ام تلخ میشود
 
 
استاد داد میزند خب بعد ادامه بده
 
 
ومن میگویم 

رفت...

رفت...

رفت...

 
]]>
. . 2017-10-22T08:17:49+01:00 2017-10-22T08:17:49+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/345 مجید باید خودم را ببرم خانهباید ببرم صورتش را بشویمببرم دراز بکشددل‌داری‌اش بدهم که فکر نکندبگویم که می‌گذرد که غصه نخوردباید خودم را ببرم بخوابد"من" خسته است!
باید خودم را ببرم خانه

باید ببرم صورتش را بشویم

ببرم دراز بکشد

دل‌داری‌اش بدهم که فکر نکند

بگویم که می‌گذرد که غصه نخورد

باید خودم را ببرم بخوابد

"من" خسته است!


]]>
، . 2017-10-22T07:47:06+01:00 2017-10-22T07:47:06+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/344 مجید زیاده خواه نیستم!جاده‌ ی شمال ...یک کلبه ی جنگلی‌ ...یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی ...کمی‌ هیزم ...کمی‌ آتش ...مه‌ِ جنگل ...کمی‌ تاریکی‌ِ محض ...کمی‌ مستی ...کمی‌ مهتاب ...برای حال بیشتر ... چند نخِ سیگارو بوی یار ...و بوی یار ...و بوی یار ...

زیاده خواه نیستم!

جاده‌ ی شمال ...

یک کلبه ی جنگلی‌ ...

یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی ...

کمی‌ هیزم ...

کمی‌ آتش ...

مه‌ِ جنگل ...

کمی‌ تاریکی‌ِ محض ...

کمی‌ مستی ...

کمی‌ مهتاب ...

برای حال بیشتر ... چند نخِ سیگار

و بوی یار ...

و بوی یار ...

و بوی یار ...

Related image

]]>
, ' 2017-05-24T13:07:19+01:00 2017-05-24T13:07:19+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/343 مجید دانلود عکس نوشته جدید عاشقانه خاص برای پروفایل]]> ' 2017-05-02T19:16:10+01:00 2017-05-02T19:16:10+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/342 مجید گالری عکس غمگین عاشقانه , عکسهای غمگین متن دار ]]> 2017-04-25T13:37:43+01:00 2017-04-25T13:37:43+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/341 مجید دیگراز این شهر…میخــواهم سفــر کنــم…چمــدانم را بسته ام…اگر خـــدا بخواهــد امــروز میـــروم…نشسته ام منتظرقطـــار…اما نه در ایستـــگاه…روی ریل قطــار … 

دیگراز این شهر…


میخــواهم سفــر کنــم…


چمــدانم را بسته ام…


اگر خـــدا بخواهــد امــروز میـــروم…


نشسته ام منتظرقطـــار…


اما نه در ایستـــگاه…


روی ریل قطــار …


Related image

 

]]>
.. 2017-04-10T05:20:13+01:00 2017-04-10T05:20:13+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/340 مجید  دستم                                                                                                                                          &n
 دستم          

                                                          

                                                                           را بگیر…


دارم            

                                                         
                                                        به یادت 


می افتم!

Image result for ‫عکس دستای دونفره‬‎

]]>
2017-04-08T11:50:20+01:00 2017-04-08T11:50:20+01:00 tag:http://bigararam.mihanblog.com/post/339 مجید                                      هنوز هم صدقه هایم به نیت                                           سلامتی توست . . .هی . . .معشوقه ی من. . . ؟سلامتی . . . ؟


                                     هنوز هم صدقه هایم به نیت
                                           سلامتی توست . . .
هی . . .
معشوقه ی من. . . ؟
سلامتی . . . ؟


عکس های عاشقانه دونفره زیبا و رمانتیک 2017

]]>