یک عمر تنهایی http://bigararam.mihanblog.com 2019-01-23T10:36:58+01:00 text/html 2018-11-07T08:04:25+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ،،،.،. http://bigararam.mihanblog.com/post/355 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-1.jpg" alt="-و-دوری-1"></div> text/html 2018-08-14T11:24:01+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ، .!!!! http://bigararam.mihanblog.com/post/354 <div style="text-align: center;"><img src="http://photokade.com/wp-content/uploads/sad-love-pic-photokade-20.jpg" alt="عکس های غمگین عاشقانه با متن زیبا احساسی و جدید,عکس غمگین با متن,عکسهای غمگین احساسی و باحال"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i style=""><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i style="">درونم غوغاست...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>شهری به این بزرگی...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>زیر اسمان بزرگ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>پیاده میروم...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>کفش هایم خسته اند...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>کفشهایم را نمیخواهم!</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>پابرهنه میرم...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>تا در حریم تنهایی خود...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>نگاه به تاولهای پایم عبرت بگیرم!</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>من کجـــا؟؟</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i>عاشــقی کجــــا؟؟</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#33ccff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://photokade.com/wp-content/uploads/sad-love-pic-photokade-17.jpg" alt="عکس های غمگین عاشقانه با متن زیبا احساسی و جدید,عکس غمگین با متن,عکسهای غمگین احساسی و باحال"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-10T04:18:30+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ، . . http://bigararam.mihanblog.com/post/353 <div style="text-align: center;"><img src="https://javaniha.com/wp-content/uploads/2015/03/sad-man.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>بی قرارم امروز...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>دلـــــم آغـــوشتــــ را میخواهد</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>تا در آن آرام و رام</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>گــــوش کنم به صدای قـلــبـتــــ</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>و زنــــدگی کنم</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>در هوای نــــــفــس هایــت</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>و عــاشـــــق تـر شوم</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>و نفــــــس هایم به شــــماره بیفتند</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>و بی قــــــرار تر شوم...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>دلـــــــم میخواهد</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>باز...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>تــــــو باشی</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i>و مـــــن...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#ff99ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/9507/117_pics/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-12T05:57:11+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ، .. . http://bigararam.mihanblog.com/post/352 <div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i><br></i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i>&nbsp; &nbsp;</i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i><br></i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;باید کسی را پیدا کنم</i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i><br></i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که دوستم داشته باشد ،</i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i><br></i></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i><br></i></font></span></div><font color="#339999" face="Mihan-Nassim" size="6"><i><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آنقدر که یکی از&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">این شب های لعنتی&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بعد همانجا بمیرم تا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;نبینم روزهای آینده را …</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">روزی که دروغ میگوید ،</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">روزی که دیگر دوستم ندارد ،</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">روزهایی که دیگر&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مرا در آغوش نمی گیرد</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و روزی که عاشق دیگری می شود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://lh4.ggpht.com/-EY22Pe9U-No/U3wugzKUCuI/AAAAAAAADMQ/FsJhDEWs5_I/s640/lonely%252520%2525281%252529.jpg"></div></span></i></font><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div></span> text/html 2018-03-05T20:32:10+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید .،.،. http://bigararam.mihanblog.com/post/351 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6" color="#9999ff"><i style=""><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6" color="#9999ff"><i style=""><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6" color="#9999ff"><i style="">سالها میگذرد…</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i>&nbsp;من هنوز تنها درکوچه ی باد مانده ام.</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i>همدمم کلاغی سیاه…</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i>&nbsp;قطره ای اشک…&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i>آسمان ابری…</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i>&nbsp;فقط خدا حال مرا میفهمد</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i>.آن هنگام که آدم</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#9999ff"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" style="" color="#9999ff" size="7"><i style="">&nbsp;تنهایش گذاشت • •</i></font> </div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6" color="#9999ff"><i style=""><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.7alat.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9-2.jpg"></div> text/html 2017-11-02T23:30:10+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ، . http://bigararam.mihanblog.com/post/349 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" style="" color="#996633"><i style=""><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>دلم یک اتفاق می خواهد</i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>یک تلفن نا آشنا</i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>با بی میلی تمام جواب دهم و …&nbsp;</i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="7" color="#996633"><i style="">صـِــدای تو !</i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.allax.ir/wp-content/uploads/2014/04/ALLAX.IR-HD-picture-Part-1-6305.jpg"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 73, 94); text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><i><br></i></font></p> text/html 2017-11-01T19:32:03+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید غلط کردی عاشق شدی لعنتی http://bigararam.mihanblog.com/post/348 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i style=""><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEBISEhAWFRUVFhgXFRUWFRUVFRYVFRYXFhYWFRcZHiggGBolGxYWIjEhJSorLy4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGBAQGi0dFR0rLSstLSsrKy0tLSsrKy0tLSsrLS0tKy0rLS0tLSs3LS0tLS0rLTcrLS0tNysrKy0rK//AABEIAMkA+wMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYBB//EAEYQAAIBAgQDBQUFBQYEBgMAAAECEQADBBIhMQVBURMiYXGRBjKBscEHFCNSoUJicsLRM4Ky4fDxFSSSojRjg5PS4hYXJf/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAACAQME/8QAIhEBAQACAQQDAQEBAAAAAAAAAAECESEDEjEyEyJBUWFS/9oADAMBAAIRAxEAPwDw6ilKpOwrvZN0PpQIopfZN0PpR2TdD6UCKKX2TdD6Udk3Q+lAiil9keh9KOyPQ+lAiil9k3Q+lHZHofSgRRS+yPQ+lHZHofSgRRS+yPQ+lHZN0PpQIopfZN0PpR2TflPpQIopfZN+U+lHYt+U+lAiinOwb8p9K793b8rehoGqKdGGf8jf9JoOGf8AI3/SaBqinDZb8p9K52TflPpQIopfYt+U+ho7Juh9KBFFL7Juh9KOybofSgRRS+ybofSjsm6H0oEUUo2yOR9KTQLXY+Y+RpMUpdj5j5NXKDtcpRrgFARRTkbUkLrQJUa0mnToZr1Szwuw/vYe0OYXs10XffrMDxqMs+1WOO3k0UV66/sph7kjsbdsADMYXMZmAo5bc+tSh7BYIMALYcsARmdk0IMQBGu1R82K/iyeMUV6dxv2OwqOMtpkRoIOZzlB3nXSKbtexmCuNFo3WHe1kiYAg6jaZ/St+bFnx15rRXrdr7LMPeQGziLuc7KxSOQOuXaevIiq+/8AZottwly7cUlsswhAOk/oZ+IrflxZ8eTzSivUbv2TqFDDGEBkzoTakHqDDSNPpWQ9o/ZV8JbS4bgcOxXRSsEAnrroP1qpnLwy41naJoqdwvhdzEFhbjuiTJjTwqkoWY0oXDWswf2a8Sun8LDhxpDB1CkMJlSxGYeXSo/FPYDiOHJFzCNA1zKVZYmJBB6mKzcbpnhfalrjGFS19ncWSYwt4xJMW2MBdW2HLT1FLuezOMVgpwd8MwzAGzckjrtTg5RfvxHKaV9+U7oD8B/SmMThHtsVdSrDdWBVh5g60wR4imobqd94tHe2Pl8qj3ipPdECmKeVdAaBsCgil866wrWGooilkUmg6ux8vqKbpxdj5fUU3QOL7p8x8mpIrq7HzHyauCgVRFFdAoJDJ3U8RTSjvVYNb7ljxB/SagJ7x+NTFWOMu9excHsvntqylSIzAkg6A66CeS+teYez2G7TFWVjTOCdJ0XvGRzGletYeCou58uTvGdD3f6mD8BXHrXxHXpT9TOIoADmBaCqgn3RMAkkaxlAjlqfi5jOJhQ4z95riqsbkAZQyqJLTHLmazfEMQ926R2hICqCQZVlCjKv72uvmJqTbulLXulidVLd0ofzDSfSuOnXZHEmuXMoUwUBEas2oEqY5SNIOgNQuD3/AMXs9gcwgaLJHeIY7jw3oIyHugmBLHQDXXcef08nMZbiITSRl1BWfAmSs7elUxoeHY57bDICmvIGNgs/u7Dx86v7XGs1srfVWck90yJWQNQYg+fT4VhsHiS9oFVOaAN4VSp1FzoAY330q7wyW1SHhmiXYMJDqoZtPAsCOsHwNTeG62sr3EjcgIFS2SxjLlYqc87aazvO58NMJ9s2GC2rBQEKbraE7MUDFRzIEiPPxrYHFqWAJJYqrShACZDEr1MwSZG9Y77ZsQbtuw/dCi6wVQI07NTMDeTOvlV9L2R1PDyo1tPs1wbXHxEAFVRM4MrC5xDqw2KsFNYuvQ/shxJRsYMoYNaWRpOjFgROgIivTn61ww9o9KfijQlvtC3eKypObLb070CGMEztP60vHXi0szkhUBjOTIC5goExPgdpFVV+6bSorCC+ZQejOcuYAGABrr41Ga8qWbruC3dbKVjQnUMT7pWTyk+Gorx+Xq8JeFxouCyydzs2NwtlOU5391iOpRdDtA3rZ2+NHDqt7E3Q2dm7NBlLBTBWMo8wfIVmeHEnhlrJaU95izMveckkMba+CnKC3MQBzqy9nHwrWXsEAnvPIC5211ZW5kNpPjXSbjneWgwYs4q72qyrKIYQubdWGaf4RtVN7S8Hw/aNFpToM/4aNERO4mTIGnWpHBsJdQMLBgkoTJkABZIZuveI0HKpPtjicuRR7xgwsZsoPenwOmvhW27x2mcZaeT432bwxa4zpbWbhiEGgIgaCIGxHxrDe0nDxauKFAAKzA8Sa9f4leQ93LnQyCpUTGsa7ZtRqZrzz23shr1sqO6bYI0A0k8uXlU4ZXas8ZpiAveinsTZgjyp5rEXEH7wH61O43hsrJpXotcdKV0imjU/EW/p8qguNaqMcGx8vqKbpwbHy+oputYWux8x8mrgrq7HzHyauUCqWBvSRS051gvhZ/Bw5/dY/OqBDrWsVIwlo9LTfOslbFRjfK8/xrPYPCF8TIjRGMnYTC6+v6Vp1tXj2id3IGYEkmDlPeKg77jbXWqf2D7q3rmm2UT6n6Vq2xwNpm7oAGqHSRtl8a4537O2E4VuEwkGYgBSJDypJ2PgRUkXCEVGOoOg0nXXUjkZAidulQcLiz2pKK7jSVGpTvCW8dJ3pzFZlAfs4kZjMZj3jEAGZga1ihdzKVyjcmY6f7c/GhGGQ5n5TlVl19epH67bUxau5mI5x8Tptry0qDewTM5zZgIG2g57HmTA5cq3SV9d42ltra20t5WBDECMt4qFLzr0BzctYiTT/HMK63O4+VGIE6BRoY5awgLc9/Ks/c4crAAMO6NiGzge9O8HRo25bc6f4O7uzWGK66KHYLmG+Ya6Hu8ufPrmo3aytuO1yPtJiCcwy90PPQlfjmHxr/tdvg2MOiqAEuuAwHvDKCJPOBGtP2MEiOxcklXKED90AweozEDxPlVH9orfhWhIaLtyGGk5tTI5EbfCtw9ozP1rB1q/Ya49vt7qk5UCdoAN0YsDJ5CspW6+zC4f+cthQxu20SDAWCxnMSRGmg869GfrXDDy9DxGH7a2+UMVVVuA+7DEgqFJOpn0J8agXXF2y+U7LFy0zFSsbmD7oPz9ak8PY4e2ll3Fxl0DW2gMCCEPUkrO+hHXakLw9e6xuCLmVu8o07w1J5ppBECJHhHjeo/ZxbKqW5YWwCttbZ1IHOV3jqTz101qRwxQ4LuMpQ/htI55tBB1znSATJ111ow+CazatBSFDKCAHMHeUM6xqsrt86uLntBa7IEAFptFiJCJluAiOWxMmeZrZE1ZYTjc2ypdkuKCCFC5Q+kA5lmdz00PSqu0VuXTcu3TLLEkBo20iB68qTxnh5vXsNcQFS5lmynQC28kqfeMgbcjGs05fsgq2wIg6gggBe91nr10jxplfBjJyrMfbBLZlDBVYZQDM5Y0JEAyWrE+0NjM1gxvaX1zNWxTE5wXMqNhqffyqZB17pAHqfOqTjGECvh1EHurqNvfJ08KnHhV5YDiWGyuD+W4P0arf2mwnfQ/62pXtHhYF49GJ9DVrxqxmW03WD6j/au3c5aYrE4fujyH9PpVLiFhjWvfDyE/1sxFZXiCQ7eddMK55RGGzeX1FNU6Nm8vqKarqgtdj5j5NXBXV2PmPk1cFAsUq1zpNLtVg1uJMcPQ/wDlx6tWSStRxZ44fbHUAfrWYtCow8VeTcez2RcImYxLMx0nSco/wmrXgOe9dCo/d3JCnT1G/wBSKrsFYcWEKqD3AJIBAjNMzsNZ0qfwrFJh3Ja5KmMwC6a5h3Z5ajc9d9I43l1jVWLluXfXQAZxDM4IILQq7jz3npRd4axuWxmRc2kyWlP3gdNhy6zrWePtHbuJkQMXYkKMwGSMskeZz7a+tWdvEKha0xZzlVxmiGR9DO2uVQY3hxPOudldJYkY7CJcaYAC6Z7cEqJMl/2W56cgPEGq7AWM0kAQBHeMy76BNJkx4cjEa1GTH5L5yO+QA6kxAVZyhf2iJIA5zrRxTGopJViwzAqcoYdw6LCxOnPpW6ZuImPt3LDld85yjKMwYqxDajY67Rz8pj4vhRKF7ilAnvEMJEmMy66SQNuc9KtfurKWuyc4XMwC6SSWRI1J3IOvPWn+E8OuNaa5eYRcYMdGY5bmiqRyze8P86remaVmEx5a5nDZgSplt8hBzAgRB5T4D4V32mNNqz+GUIfmpTMCCwOU89SD5Vt+F8Ht4O4EjtHuhijkRlSSQDqQo1I6mGJ5VjPtXZ/wyx7peQBqA2U59eZ1GvloNhuF+6cp9XnNbn7MMOztiQnvZEjWD+3JURqen1rDVs/s1xXZ3b8A5mQAECcvvAseQAnc6bV36nrXHD2jW8Qw9wAOpVpKLcVMxKAGQRIBgZhrHIVYYJGYgDLB7oYENGQhgF1EyAAZjX41zFY98tw2yFzhQwYygyj3QP2ZJOuo1jYUzwdLj21YFVZS4JAMXANDAJy6qx8ZjpXl/HpXvGVdrIQEAIDlU+4xICAhsu41XbmKyzY5jcA7MgJlJ3bYgAxAI00iJ051tLtsODadCBlIZtjLaEnX9oEeEfrTYL2ffD2Cf23GrGDGphdNtIn+KslhZVh7De1H3sCFCtYZlIkmVUQCsgGIPQbmr+5aDOQT3SHEKI+HXmSN68h+zGRxa7qYyXp+FxQCRzivZezV8pMltddRzG3KPMcqdXi8HT5m0BMhhWWN5zDu6Ded+fX5VnOPYbLfw6nkFH/dWmxdqbi6kaabHSNjp4zz2qi9qEC3bB6L57GolWy3HsNIveM/KlJ38Phz+6v6KBU7HJKuepPyqFwkThrQ6Fh6MRXT8RpVC13iPys3pJP1rEcWH4h+Hyr0TEpFy75E/pXn3GR3z5D5V26flyz8K0bHy+opqnRs3l9RTVd3Etdj5j+auLXV2PmP5q4tA4tdtb1xK4u9YNFxu7/ylhfAfWqnhiTdUdZ+RrmKxWe2i/lJ/wAqd4KPx0+P+E1OtYq3vJqjxQFWw5HeRQVPgwlpHhM/7Umxwd2VjcuhNCVBmTp15DzrOcRxZt4xnXdSBrtogB+tW+F4kzvCaKfDczEVzuOvDpLtJ4NwxnuZchGSGManwCzzJ+tXWNxR7Esz5QsZZ/a25wNiSY8fIU9h8ExuKWuFSm8Ajns0xpBI06naqbjvC1DL2bEq8ZQZaSNPePPn8aje6vwT2OaWNwSZVQQddsxnwg6jwrQ8C4UjFO1UFSRDtegKJ/KOZ/r0qpw1uxaVSAWYAxm7ygkzt105Va4a5ytKCWkljHdJ/ZWfd1/WspD3EsLeD9nabNB1cMDJdY1Yiem2tT3DiyfxIFooC25doyosAQxYyT0CzFVVji4subvZG40BYuSAkETGsEkAakc9Nqrm41cZwCFbO4MSqy2Uj3hATQnc9CZrNbbuL7Hu1u4TadWFt5cMQCXMOCp2IbORlA94EVmPbpxcs4drxiC3u95nAACp0BEnU6Rr4HT4MG6gkZWjvBrYZsxgKASxLAjsyZE7GQdsn9pNthasZySTcumW3KwuUaEj3cp0/NVdOfaMzv1YO6wJJAgdN4+NbP7OLOdsSJjuIASYGYllURGsk9ZBgwaxRrbfZnZzNiCf2VtnYkbtMxygEfGu/U9a4Ye0bS1wol9LunOFAiACVYxB1bx25aAargeJBVlUKNCQokxBgkakmOnSKpsKxcBIkETDENlIESgUbAkxrpPWYuOFcOFvvpIDJqP2NBplJ167ddQN68WVeuQnE3AS5zACSTIJykbyfiB5Hfasd9ovFns4cZLrLce4mUAxAUZjMaHl+nWrzEsi3bileZbKJY6yNtZOgHxmsv7XWFu4XMbZ/AZHI2BQlVbx1FV0/aJzvCF9lV2eIO7btYuGYk5mdCSB516zh8TDRmlddDPQHX/OvKfs5sBcfeUfs2roX4XUgn0r0W7fzEEqAY30AnSDPP8ArTrex0vVZPclpB0KgjXMDrAMc948zVL7XDSwx5q3qD1qe+HdxnCtoNoMzp/qP9gx7UW5wuGbz/WDXKeV5eGffW2fOoPAR+Gy/luv9D9amIfw2pr2cTvXx0cH/qUf0rr+J/UTjC5TcP7h+VecccHf+Fek+0ugufwfSvNuOHvDyrr0nLqKsbN5fUU3S1Oh8vqKRXpcC12PmP5q4tdXY+Y/mri0Dib1xt66lJY61g4KsuC/+It+Z/wtVatWHBzGIt+f0NK2eUy3gTiMdeVeTPvtp3R+sVreAcKXDKxa4rttCiQCNYlueoPwqs4Pwcv22KS7Khz2yr7yDOZzCPdA1zrtOsRVgjWEftMzArqFJMZtwcx357/51xzu+HXFcYrDXmTQg82tDLMDYL8PKKoMZjDmKm2ylRtyB5R1/wBaU5ieKSJRsxfQrrsOpPL486k2+L28oVwHfXKWA7siIUbR4eVRrS7dpWC4SotMLhH4gAGgLJoGJidwdNDrG2tTXw1tSQradnqPeOYSCzSADy9DtVVd4qJyERrpER49II+NT7pUW8+rzllVJMRoTOmhNTZW7R7GDN4ZCQiuSAsPDIxli4kFSYE6+GsVRffTqBbCrBVYVlbUgqWYLqYAMdSdYAAt8Pxe5JhezCr7xZ/dLBYgbSWHXypGED3eIWWdSBmA1nvZZMnqT8qqJqNwPE3bNttbzXGbSe27MIAMoeRBHvSNtpmqz22N3sbPak++2QHMCFyjSGEgCVG525bU9he0EZSxYgARLETOqjr48vOontlayWcOO0LzJkmV0Ed2dhz8Zq8faJy8Mma9C+yPDK7YvM7KAlr3f4yJOv8Aqa89re/ZVdKtioMArbB8pfSOfxrp1PWo6ftHqGGwyKAGSCktLAFuklp1bQt3ToJ22qThMQto5T3izHYqIzfWAPLTXWDnExVwLlQyoaYAljpEKOmw+A13rljFygzMQvdEgCZXUc9gToNdp8/Fp6i+LOxbMpQSGmS2UjeM0zyAjSq7Fs6hC2uzDQhWAOuumYbwdfhtU574DqOTRCmW10YGOWgJjkT8AniF7M851DGQCROpmcp1gd3WOms71UYg+y3CSmJxGIYqRcDAKMwIzuGgkgdBtWoUqLmnUg7EHqIA8d5qFw57gTLcVYA0Igg7iQecnXWl3YDmNCGneZ0mOumn+t5t3Wyai3xGLaMumYJrzkkglQOWw8ZFd9pBOBsnyPqBVOlws51jYzpoNtTzkaf6irz2hX/kLfhk+VS2sfh9UceH1pPs5/a3x1CH/EK7g9rvgv1pv2eP/M3B1t/Jv86v8R+onta3du/wV5xxnevQvbJu7c8lH/cK894pqT4V36Xhy6irTY+X1FIpabHy+opFehxLXY+Y/mrgro2PmPka4tA9b2po05bOhpugFqZgGi8n8Q+dRE3FSMN/ar/EPnWXw1eexvGXw+JJDZQ5IJ5A6wSOY8Kl43EB7xIUW8rENaJlVbScunu9PCKyhaHPgx+dacFbyJfCyQVF4TBhdAfioifCoykXjT2NwoiTcBO4j5TpyiqrFYxbJVkIZwZ11A8T1qy4neRFzq6kLIUSJ3gKBudyZjasjcuFiSdzWYY75MrpYHj18tmZgx/eUfpFW2F485ymTA3E6SPIaCstUvhsFwjPlViAWiY6E6jSau4xMyrZYbiF157NEUgZmJEaFlG55ZipgVd8Ed3xeHRjIztB72rMCsAERGnz6VFwOHAR1GsWhLdSL1vaPnT+Au3FvlwwlD3CzhVVgrZTB0MCfDWuFdk3C4IWAqNdyllClxIZn1Iyga7eOvLXfJ/aHZZVsloliTpHQbxuec+Jq2TiaNdtveiYkaXEG+VSRPe0bMNNhvVP9o2JRzh+zOgDgxMAjII1A215U6c+0ZnfqxlbL7OLRZ74XfKmvICWmaxhrTewt8JeeQxkAd0wNZHeEEkajbau+frXLD2jejA3bl8ohgnaJ0UdSOZA58vQycegtwrCHgZj3hoBoDIksSJMjXpzq49mMWqnvJ3zIhhERsAI6RqenKKl8Yv4NiGutbYrJNrMcz6d0GY02rxS86erxNsil420BYZVY5cxnaG7oA3M6ztUfid9y4ZSZ1Ma+6CJknQbgT4mpF3jV3E3bi3XspbIyjvIqrr3ZymYmOVP8Ze0rdl2iuyL+wcufQmAxgqM3LlV6Tva04FbuC0rnVGXRjl1IJkgT4iOsDpXcaIdY9d8pI+sNUH2b4gTa7GWFu0SqKxWSAx1IGw1A1/TaneIXiDIGndknmsEfPSPAVFnKpeC7ThCQwBPj0n4evlWk45d/wD59sdbaN12Cg/4hWVOO7RgAmwjaZ10/Sr7jr/g2FjfCO3xV8Lp6E01yM1w0yL/AIKv6k/0pjgbRjPND9D9KXwQymJ8l+bVG4e0Yyz+8pH6EVv4z9Qfbe5AuDxT/FWFxBkvWs9ur34jj95frWQLd5679OcOWd5QF2Pl9RTdLUaHy+opFd3Etdj5j+ai3Qux8x/NXbdApNjTYpwbU2KBdrcU/b/tB50zY94U6P7QedZWmsVpcbzNSuE8UuYe4LlswRy5EbwaYx4/Eao9Bv8A/wDKcDioGMwSg75kLJr1m3BB8w1UHF7mBlhYsMsGO9eZ5H5lfKB8Cv8ASqCa5WTHRbs7eVdCp35HcefXzpqiiqY1HBfahLSFLllnkBSwuRoGVh3SD0jSpuK9pLUMbRhiVKSJy5SDLypk/wCVYqio7Mdq76vjxVSqrmHdkhuylidCNZ0jUDwO1N+0PFEvrZChgUz5iwEsWYEHQmdqq8LazsFLhZ5toPieVO4/Ci2QBdS5ImUMgeBrdQtqJVx7NcVTDXC72y85QIiQJ7xE88sj41UVL4fZtMx7W8bYjQhC8+EA6Vtm5pk8t7hfbW00AWXBCxII+OvSYFVz8cU3LiyVBBJJAkFRzaZ110210iqixawSEH73dP8ADZIP6mn+ywt1iLNy8z5T76oqBJGYkqZ2rl2YundTfDuJqjXGHeC6g6idRtPjXMVx1XbNFwGfzqdOUEgxGnoKjYLD21V2uB3tggNkIB1Pd1Om4FLOKwI2wt4/xXwP8K1UxjN1pfZ3j65LgFn3gBqwkAGSAcsjltFN4jjt1yO0w7HQgsS+0z0/18ao7PF8Kk5MGdeuIf8ApXW9obUQML637h+lT2c8N720x/HHw9iz2R7JnTOxU6mSQFnfQAetK4D7R3sUUW85ci1iVBO8FLdzXrrbFU/H3W4mHc2VyvbQqFZlgMoJFSuErZs38Ktu1lNztiSXZjHYXBGuwkj0qJJpX6tOBXf7cdV+R/zqGbsYjBt1cL6sB9aj8GxUXG/eU/1qHxfEZfurA7Xx+jA1OlW8K320xQbEuAf2h+k1mbl4gnxqZxtj94ugmYcj9TVc51r0YzUcMry6ux8vqKbpxTofL6im6tJa7HzH81Fuhdj5j+auJQLNIFLakCgcw/vCnD/afGm8N7wp1/f+NY0cSHf+AqLU7iLDTTXr4dKg0ngooopywVDAsCVnUAwSOk8q1huitjhPa7D2lCrwy1A6kEnzJUknzp679oAylU4fh1BEaqraH+6Knuv8Xqf1iKKdw97I4bKrRyYZl+KnekXHkkwBJJgCAJ6DlVIJpzD5cwzkhZ7xABMc4BI1+NN0UFjawXaKTbVyQ0CQuUjeC2gDbaeNds8CxLe7h7h/u1zhPGL2HJ7N9D7yHVG/iU6HzrX3/bE3bI7K8cPeGmQKvZt6qcvrHhUZWzwqSVn7Psfjm2wz/EqPmam4b2Txth1uFQhB3cowE6GRB60z/wAb4q21zEf3UPzC0l7nFH3bE/Euv9Kz7f42dq94pwK/c/AtXMOEaCwBAJddiTDGIg8v0pNv7Kcad3sD/wBUn+Ws6+Ex595rn968B/iemv8Ah98+9eQfxYlP/kazWX9bufxrf/1TfHvYrDr/AHif6Ulvs1RdX4lhx8f/AL1k/wDg5O+Jw/8A7hY/9qmu/wDC7Y3xdr+7bvN/JTWX/R9f42HFOHhLNm3bxmFudmsSbyoYkxpr1jeu4C3bL23e4O0thguRkZDmBG+/OsgMLhxvimP8Nh/5iKl4LFYRGBz3iQZByoqyNp1Jqe2q7ocwmNy3EM849QRXONYn8O34XZ9KoRiDIPjU2/jO6GgGGJAO0wdxzqu1PdtH4xDX7jKSQWJ18agGn72LLGSok9J/rTJbwrqgJsfL6ikU4DofL6im6MLXY+Y/mri0K8cq72n7o9KAJrgrvafuj0o7T90UC8P7wpx/f+NNJegyFFDXzMwPSs01LxVvMFNMDDmk/e28PSu/fG6D0pppf3aujDU397PQelNG4epppiYMOOn6/wCVBw46fOoa3SOZpxcU3gfMdKzVOEkYdenzoOHXp6eNMffG6Dny60ffG6Dly6U03ccfD9KUuEM6mk/fG6D0rv3xug67VvLEpbKxt0/WlqAuoEEcxodKhffG6D06UffW6D0rNN2s2xL83c+bsfmaZfXfXbfXeoRxrdB6Vz743QelNHcl5R0HpRmqJ97boPSufej0HpTTe5KZ6aZ6Z+8HoPSudueg9K3SbSyaSa523gPSudr4D0rWCus+keNc7TwHpQLv7o9KBFFLa5JJyj0rmfwHpQCbHy+opFLL+AHlSKAooooCiiigKKKKAooooCiiigKKKKAorsVygKKKKAooooCiiigKKKKAooooCiiigKKKKAooooCiiigKKKKAooooCiumuUBRRRQFFFFAUUUUBRRRQFFFFAUUUUBRRRQFFFFAUUUUBRRRQFFFFAUUUUBRRRQf/9k="></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>یه خونه که با شهر کاری نداشت</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>یه کوچه که آروم و بن بست بود</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>یه گلدون سفالی پُر از عطر یاس</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>هوایی که از بوی گُل مست بود</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>تو رد میشدی خونه گُر میگرفت</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>صدای قدم هاتو تا میشنید</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>دل پنجره باز میشد تو باد</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>غم از پشت شیشه سرک میکشید</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>غلط کردی عاشق شدی لعنتی</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>غلط کردی پرده رو پس زدی</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>یه رویا ازت تو سرم داشتم</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>غلط کردی به رویاهام دست زدی</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>من و پنجره حالمون خوب نیست</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>چه آرامشی پشت این پرده بود</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>بگو خاطراتت از اینجا برن</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>ببینم کسی دعوتت کرده بود</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>خودت اومدی رفتنم حقته</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>با اصرار و خواهش نمیخوام تو رو</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>همون حال خوبم گرفتی ازم</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>چه تصمیم خوبی گرفتی برو</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>غلط کردی عاشق شدی لعنتی</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>غلط کردی پرده رو پس زدی</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>یه رویا ازت تو سرم داشتم</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>غلط کردی به رویاهام دست زدی</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExIVFRUXGBgYGBcVFxgVFxUXGBcXGBUVFxUYHSggGB0lHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0lIB8tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAPkAywMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAECAwQGBwj/xABHEAABAwEEBAoHBgMGBwAAAAABAAIRAwQFITESQVFxBgcTImFygZGxwSMyQqGywtEUJDRic/AzovFSU4KDkuEWF2OTw9Lj/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAIxEBAQACAwACAQUBAAAAAAAAAAECEQMhMRJBMhNRYXGR0f/aAAwDAQACEQMRAD8A7+0jBC72P3er1HeCJ2rJDL2/D1uo7wXPl4MfY8btRQ69c27j4onaxAQy9M27j4p8bfmYITplKFs5yCSSSAcrveJlw+11Btp+a4J4xO8rvOJ38VUP/T81Of40PZ6zmxBHaFntNsAboNKrrOIxOP72LM58ukN15LlyzkvRCtB5cw+kBOxZXMJJ3HwUGmSMADrHgiFIBrJIzwVdl6567RFVw7UdfkhFnZFV27zKLuyXRiMmgJEpm5BOUyMmKdNCNDSLlWrColMHUXKZCi4oGkHKEKblCUCMtpyQy9h93rdR/wAJRW0DDsQy8x6Ct+m/4SsMmmPseOW0+KF3tm3cfEorbAhd65s6p+Ip8fjo5mABOEkls5iSAThMUBJ2ZXecTX4up1PquDOZXe8Th+81eoPnnxHcoz/Gh6zVEzOWpVghuUFW1SYA2LK9kYjWuPvfaaus1EkyibSSNEgFDKMCOdE47kToGMJkk5q5NTqnAqszRrEbZ90H6reDgs15M9MD0eR+i0MyXVCsaaeQ3KRCjTPNG5SlMIBJOU0ICBTJyFEKgkmKkFFyRVB6rUyq5TOKbRkUNvAegq9R3wlEbQOasFtHoanUd8JXPkuevHreMkHvXNnV+ZyLWtCb2GLOp8zk+J0c7CnKaE5WzmMEgkkgJPGJ3rvOJ4TaavUHifquEeMTvK7zibP3qr+n4FTn+IeuCnrOpTdZiTLRh4qDySDGC2U7VENiYGpc/wAcYVoc+nicIRKjTAEjnbVlruDjpRC0028zAkGO9ZYbuR+MlsdL2GIwcPcfqpUjgmrOnR6D4/0So5Lsw87LcbaXqhOmo+qO3xUimSICSSZMIqICkQoSqCUJinCZAQIUNBWEKsoDNaDgsFoPon9V3gVifwgpuwlTdaQaT8fZd4Fc1yl8XJ328pt7Y9yD3rmzqfM5FbW+cdyFXrmzq/M5VxujmYCnKQSK2cxJJBJATres7efFd1xN/jKg20j8QXD1RDiOk+KKcFuEL7FVNVjQ4lpbBMYEg7DsSs3NB9CCcjitFGzgtkSHbV47/wA2K+ug0/44/wDGtVHjgqgR9lbH6n/zWfwqdPV64dhzRAOpXtxaREawvKBxwHXZf5x/6rRZ+NrSMfZXdhn3Bqn4Wdnp6BaNeEZeMeaVPM71z12cLmWipyQZUaXAmXU3tGALsyI1I3pc471pjuTsr1RGznm9/irCsVG2NHNJxBPvKv5YJ+ksTFQFVIvTByohJz1DTThrVEphVCjphAO4KJTFwUCQmTyFzHNdKL2a1nk34+yfBF7Rdg0ctSH1rJFKp0Md4FefNuu5TJwNX1cf3ih165t6vzFFraM0JvUYs6vmV1YDl8YgUimTwtXOcKTGyVEqTUHFtuEVagz57h/MU9hsbqrtBgLjEw0SfEKLxIkmTn09u1djxPtBt5/Rf8TErdQXoC/4Zr/3b/8AT9CmHBut/Zd/ocvoM0ASqX0+2Fh+rmW3gjeDdbYf9FTyatVjuCuxwcG5EH1aw+Re2U2FpmFudaA4xGrYj9TL7OZPO7kLxWpFwcDpQcHRzgWmCWjDHWu1e7HsHgnPrELPaXQRu8yqwyuW9pyu2G2k8qT0BSp2ojWratDSMqo2Yo3dnGllsO1XMtiHmiUgwp7Gm91tWSreJWZzCqX0Ci0aXuvQ7VKlep2rA+xlL7KQp+VP4wYZeCtFuQMUiNqmJVSp+I1aKWCFWuj6Gp1HeBR6szmoVbm+gqdR3gVGUVj68ltJlCr19jq+ZRe1tghCb3GLOqfiKridPN5Q9OohOVs5CJVoCqWmy+tG3DHLtRbqLxm7ptu66uUcGmtSpPMaDaukNOchpNaQ0mfahdPxUUHU7wqMe2HNpVGuadRDmgrmLDS061NsYvNMDeSweZXccX1o5S97U8ZHlANzXaLT2gBZ/Knljp6dpSM4VT3GIE4q+s1OXCBqWdv7MmMhxGJx6UqRIjnJq7iSccFU06OGchRiVq01Acs1nt4xbuP796enMiFK8xgw7/Ja43YW2BksJ6fIK11FK6BzDv8AILYaarR7D3UFWaCIOpqLmJ6PYc6zphZlt5NSaxGjY/sygbN0IiWwJWWnX0jEQjQ2HWqnoNc7RJgTAzMZws4rM2+5HXUkFr3TSLifSdhMI1C2NWj1Shdub6Cr1H+BRWsOah1t/gVOo74Ss8vFY+vI7z9ZBr5zZ1fMozbDig9+DnM6vmUuL6dXN4HJk6RXS5DLXYXhri46ge84DxWUqQKmzc0rHL43Y7cL9GvTqHKm11T/ALbKjh8ARnihcRan7eSPiPogV1g6NTos9T3tcPmR3ihcBbXEmByTvELPXVPk+nrtOq6cfepVH4T4J3W0RgM+j3rBVtJmNWpT1I59tzK9PJzTvV7qlHUNI/vWhLHyc1Gk8tOKnG3QEmNDROv94LPeuLGmI50YbiVdTY0kYjFRvSnFI/lePeIV468ivtO5fUPW8giBah9xnmO63kERVwKnBM0KwBRhVTVOYkxqshQqNJaQDBgwYmDuQNqnsMkDEHpyMfvvSZSAgxiMEDu67LRRqS+0AsJcYJLnOJyEmSQBkMMu7oW++B0HuQTkL3t1T7ZSZyzaDG848o7Ra8aUaAx0SSJInYunBBxBkbQZChbRTODxPRrWCjZ6LGhraZ0Rlr6czinYBKuMCh1uHoKnUd8KI1TzZ6JQ+2H0FTqP+ErDLxpPXkd4MgkdKC3767Op8zkcvIy4np+qCX8OczqfM5Lh+nVz+BiRCScrociJWqz0C4PI9lulrykA5b1mcil01gwVZ9qmWDoLiIKnO2Y9NOOS5dtdzgufVbmfs9XeXCiT4yiPFefvT/0z4hZOCbZtrMOa5xYdz2lp9y3cVtP71UYc+TI7iAVnv2f0Wc6/16pSdmpaEqgS0xqK20xAnNRZqOeRlaO9aqlnMDoCi8jPWpNeSljs9K7HGlCIXm+aDxEQAe4hUNa3TEZrTbmg0qu3Qd7hPktMZ9nLrpm4PHmO63kEUKDcFnzTf1vJGlcP7RhRIUymVQeIFMCncFGE4IrtFIetEuAJGsSMkE4MXrTcxtJ9dj7SAHVBk4zBBI0W4c4DIa10S5ahwPYy1OtIcBLS2Gt0TBIMGDBiM4By2I10SVEWxtrqA0muokjRe50YEYgASSQRrjNH4U4wWGvUphxBcZ7U/RDF7gCXw2RlOXRisl4fh6p/I7wVF+XO2u3QDy044jAgODhOjkcCVZXpaNleySYYQSdeGa58vGmPryq3akFv/wBZn6Y+N6O3oOfCB8IPXZ+n870uF1c/gUkUycrochitVKpAOH+25ZVawpWdHjdUXuq9nUSXMps5XGKrgS9kiDoidEGNcI5xRAG2OaTE0nY7iFyIZALjrEAbZzPYuv4n6elbyMvRO8WrPKaxulZfy9fFmYGkHPbsWL8rRK2W4FuAM7UrLUOBDcFljtldM9IN9uRrT07WJhjOjFZr5tGIA7tp6UrtrhogjEnE7Apsty7T8vqCNIiYI50alKzkuDmnWCO/BRwmQe3ap0MDPS34gt8dHQ/gd/DqdePcj0oFwTbDa42VnDuR4qp4rIxCYlOElUJByi1O4pApg8Jk4TI2ECslS76ZJLhJOZWz/dQKBIGiyYtqEnSDS04mCJwwmPcqLefQVeo7wRKtkhV6/h6vUKwy8Xj7HlVvdLjO3zQXhEOez9P53oxbBzyOlCOEPr0/0x8b0uF1c/gSE5TJyulyHAwUqOYlMBzT2KISpz3bbfJBtFUtjR5R8RlEmI6F0/FOSLa6M+Sd4hcnbv4j+sfFdbxTvi2PMT6J2WvFqzz646qzv/XrDbQZg4jYp2i14Q3BYTUe53NZBWoUS0SY8Vlx+MGC0GchjtUrLoxiFtqMJElSstjJMHIY/wBSllbPB8V932jROiQCNUqF9XlTs1I1HxPstnM5jBC774XWSynReeUqjJrcWjeVxU2i9bRykaNNm31Wjp2kxl9FUmu3Tx8W+8vHe8Brby9GrW0dHTrPMbMGyO8ldGuY4uqIbY/82p5Lp1rh4y5OsrowKiSpKMK0opgE5TJhIFRKcJQgXpBQUyFAhBqqgwQm+Pw9XqnxRWocEIvoxZq3V8wufPxeP5R5Xbz6Q70G4QeszqfO5FbT6yE38eczqH43JcLp5/AtJIJFdLkWt9U7wq25qbTzTvCgzMJHfpqt49K8fmPiuq4qzFreRqpnxC5S2majt5XUcWJ+9Pn+7PiFGf4rv/XslO0yMI81mtVeRogY93vVDWkHBYb9bp0ywOLCc3DONg2KJbWEx3RMWmkzF9VpjMMx7yclwvC/h24zRs0ButwzP1Qq+LOaLNGnUeSc8Zw3qfA64OVqnSMBpxdsx9n8x1HVidSLZjHXx8WMnyodcHBa1WyoIaQ0nnPfIaNuOs9C9osN207NQNKm2GsaSTrcdEy4qV3t0C0NADG5DzJ1lTvK0A0K7h/YI7xHmpwy33WWfJ8rph4Etixs6XPP8xHkjhKFcFGxZKQ6Cf5iiq1xvTPK90kxTqJVkiUycpkFDpFIpSmaBTKTlAoJneMEGv78NV3D4h9UZq5ILwgP3aruHxBc+f4tcPyn9vLLb653oNfZxZ1D8bkWtbpcT0oPfObdx+NyXD9Onn8DgnKaU5XQ40geaVEJ25HsUQmda7X/ABHfvUF0/FiPvbv0z4hAa1heeeNGHRojTbpPyB0WTJxwyRzg837GHV6hh7m6LacYgEiXO2ZYBRl5prO/P5eh37fraDIkaS4avf8AXrP0ac47NSEW6+eVcXPErC+83YhnNHRge9RIrHHHGdujq2GnS51ptfPz5OkOUcN5JAC3XVwtslma8MZWeXu0jplgjoGiMl5+55KnRoF3QBmTkAn8J7Tuds+Lv7VxnviKVFrd5n3Jrs4fValJ9KtkYmABI2TnnHesPBHgcy1tc5zntDSGhwA5zokwOjDvRq8eLinQpip9oc6XRGgG7cZk7EbxRNS6dXwA4RstNN1JrdE0gDnMtcTjvnyXRXheFOjomo4N0nBgnW52AHeue4J3FQsDOYKj6lVrXPcYwGYaBqA0kVvmxNtNLR9ZrsNkduYPSMVWLLks30KppWGraBRpgNY6potA0W4mBhmde9arPW02hwBE6jmOgqkJFRlOVmqWvnloBOjBd0Tl4FM4k+1tDwyd/QTkriFhqWUOeHjI4k7v6Kz7bOIadAe15pDbSowlKSCArvvplVoB5riJE5OHQVRwk/DVf8PxBcBwavmByT8R7M6uhdharTytnfTGJMEdhBj3LDOdNceso82tBxKFXucWdX5nInbZDiDgZxQm9fY6p8SjidPP4xJFMnW7kSZs2kf0U69EsMHPZs/fkVOzyxzXzBaQRtkYhKpWkkwJJlGz1+6qnVLTIJBGvWrrRbHVDLjJWdyigvF0piUqTS7ALrODnA19fn1DoMGesnoAStkX9bcxQoF2MwBmTkP3sRV10V3UuVZRfyDdcYu/Mdu/IePpzLis7GckKLTTkE6QkkjIk7fqjdlYAIyxEao2BY3kTOSfUcHxa8JtE/Zagbo4uYcjOsdO3sXoPC71KTe33D6rjOGPA91ZwrWNreUBh7GwwuM4PacBO3bmukdTraFmp2gg1gxoeRjiSBqwOAEnbKqKyuN1lHUUqIblsAI3KunTIc7YYI7M1pcht4W3kQwuEl9RreaHEAmYGWGAzMY71cY1rs7IGOBOJhSYwAQE8fvYnTNRRpuBcS6QTh0KQaJJ259KkSmJT0SGhAIwxJ7N6d1MaMaoVNZzw9jWgFpnSJJGEYnAZzGHSr2iBCAg5uBAOjgQCNW6RCg2kR7RVxUU9CPnOy2rRIK66573GGOK4IOWqy1yCpsa9V3nCC7G16ZrUx6QCSB7YGfavP7zOLOr5ldlwevYyASgXC6ycjaCQIa8aTTvzA3FRJqql61QEU9uHQnD4yUHOlNK0R/SbnJgkpU2EnBA9RCYhEhQbTbpPOeQ1ncPNT4O3YLVaOTLtBsFxw0sAQCBiMcR3Jb+xlNNnBK66ldxDcGggl8ZYHAdy9UoaNJjWAYAAD6nvWO7LmZRZo0gQ0ZT6zjrLipWjSLzrjZqXPlnu7Z5Z2zQ3LQBMblfQdpZ444dCAMJGJzKJ0akAfvpVbniRmy0AHg9vuWO0DStLd7T7yfBb7DVDgXdH78FhsuNoJ6fBq0nipqUaKiRPfKcpiqh6JM4pApFMIJk6YBMJEZFMUiUyRGUVIqKY2+YQrGOVQUpSaClgqkHArpLXSNqs/JuE1Gy6m7adbTvC4+zVIxXSXLbC04HphTT+nHkJI/wusQbVFVohtXEjY/2h259qDUaJccFWy0jTZOC36TaIkiXnJuzpd9FU+s2ngyC/bmG7tpWBxJMkyTmUvT38fF1pqlztImSQPDVsXQcXn4z/Ld8TFzj9W4Lo+LkffQPyO+JiMvKivS7JWeSAMtY2olQbg4wAdqqpBrDAwxzVobpE4TPkuPHPvSJ4hVHN9XtVhbqSotBIE4bFtdZ5WvHZUrbDzaLjtPl/umupvpCd/0VjxFMNGv6pXQNe0eJlbVc8EnJinKi5VDhkilKRQVRJSATFIICQTFKVElA0SYjpSJTSmJHzAnSSKTROk5EbLadFwKGMWhupKqjsrRSZabM5s85vPb2Z+6VxNe14aLMBrOs/RdbwdyO4+C4hyMYWXXRwkkkmlOpq3BdFxdOi2g/kd8TFz1bV1R4ldBxefjB1D8TEsvKVesV4eIiB0J2P0e6FTTyO8+KVo8lzZRDXZCHPkLSHwVgu3M/vYtbc+1PHxMbbzfDCNjY9wHmtV2CB3DuCH3z7W8eLUSu/LtHgt560kaikUnJiq1oIpFIJ0yyQSTHNTOSRGhMYSCi7JGzMUtJSd9VAoEf/9k="></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-10-30T19:29:39+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید . . . http://bigararam.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: right;"><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#ff99ff"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#ff99ff"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#ff99ff"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#ff99ff"><br></font></span></div><div><font color="#ff99ff"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="text-align: center;"><font size="6" style="" face="Mihan-Nassim">امروز روز دیگریست… &nbsp;&nbsp;</font></span></font></div><div><span style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></span></div><font size="6" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: center;"><font color="#ff99ff"><div style="text-align: center;">یه روز از همان روزهای بی تو…</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در به در این کوچه و آن کوچه…</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span><span style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#ff99ff">می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff99ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff99ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSX5-GStmwcewOHd4H4zvkzv-90VQNdhjtO3YOkgSqeqs-DWF5SAg" alt="Image result for ‫عکس عاشقانه درباره برگشتن‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div></span></font></div> text/html 2017-10-26T22:47:37+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ، . http://bigararam.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><img src="http://liau.ac.ir/images/aImages/ordibehesht/azadido1.JPG" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="6" style="" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><i style=""><br></i></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="6" style="" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><i style="">در كلاس ادبیات معلم گفت فعل رفتن را صرف كن</i></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><i>&nbsp;</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><i>&nbsp;</i></font></div><font style="text-align: right;"><font style=""><font style="" size="6" face="Mihan-Nassim" color="#00cccc"><i style=""><div style=""></div><div style=""></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">رفتم...</span></span></span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style=""></div><div style=""></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">رفتی...</span></span></span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style=""></div><div style=""></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">رفت...</span></span></span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style=""></div><div style=""></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">ساكت میشوم میخندم ولی خنده ام تلخ میشود</span></span></span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style=""></div><div style=""></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">استاد داد میزند خب بعد ادامه بده</span></span></span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style=""></div><div style=""></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">ومن میگویم&nbsp;</span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">رفت...</span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">رفت...</span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;">رفت...</span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="transition: all 0.3s ease 0s;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR24-ssv1SzUSyMGOm1L4h8lvqpoh-7JzvuCnMnC1bXpxmzgeK-"></span></span></span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></i></font></font></font> text/html 2017-10-22T08:17:49+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید . . http://bigararam.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dl.drugprofile.ir/20170420/posts_love_94_photos_abartazeha_ir_5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>باید خودم را ببرم خانه</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>باید ببرم صورتش را بشویم</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>ببرم دراز بکشد</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>دل‌داری‌اش بدهم که فکر نکند</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>بگویم که می‌گذرد که غصه نخورد</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i>باید خودم را ببرم بخوابد</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#996633" size="7"><i style="">"من" خسته است!</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#996633"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn34.akairan.com/files/images/20163/2016313235348224191a.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-10-22T07:47:06+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ، . http://bigararam.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i style=""><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>زیاده خواه نیستم!</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>جاده‌ ی شمال ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>یک کلبه ی جنگلی‌ ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>کمی‌ هیزم ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>کمی‌ آتش ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>مه‌ِ جنگل ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>کمی‌ تاریکی‌ِ محض ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>کمی‌ مستی ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>کمی‌ مهتاب ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>برای حال بیشتر ... چند نخِ سیگار</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>و بوی یار ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>و بوی یار ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i>و بوی یار ...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#6600cc" size="6"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.onlinedatingschool.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Get-Love.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-05-24T13:07:19+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید , ' http://bigararam.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2017/04/96_abartazeha_com-342.jpg" alt="دانلود عکس نوشته جدید عاشقانه خاص برای پروفایل"></div> text/html 2017-05-02T19:16:10+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید ' http://bigararam.mihanblog.com/post/342 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2017/04/95_abartazeha_ir-156.jpg" alt="گالری عکس غمگین عاشقانه , عکسهای غمگین متن دار"></div> text/html 2017-04-25T13:37:43+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید http://bigararam.mihanblog.com/post/341 <p style="text-align: center;"><font color="#339999"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>دیگراز این شهر…</i></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br>میخــواهم سفــر کنــم…</i></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br>چمــدانم را بسته ام…</i></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br>اگر خـــدا بخواهــد امــروز میـــروم…</i></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br>نشسته ام&nbsp;منتظرقطـــار…</i></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br>اما نه در ایستـــگاه…</i></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br>روی&nbsp;ریل قطــار …</i></font></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i><br></i></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://chekhabar.ir/Uploads/News/20151125135848082.jpg" alt="Related image"></p><p style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#339999"><i>&nbsp;</i></font></p> text/html 2017-04-10T05:20:13+01:00 bigararam.mihanblog.com مجید .. http://bigararam.mihanblog.com/post/340 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff">&nbsp;دستم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;را بگیر…</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff">دارم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به یادت&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff" size="7">می افتم!</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; line-height: 20.9px; text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#ff99ff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); line-height: 20.9px; text-align: center;"><img src="http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/jokland-ssssm_%25282023%2529.jpg" alt="Image result for ‫عکس دستای دونفره‬‎"></p>